Strona główna Kontakt

PROJEKTY GOTOWE

Za "gotowy projekt" uważa się wydawnictwo w postaci druku, kserokopii, kopii na papierze światłoczułym itp., zawieraj�ce opracowanie projektowe obiektu budowlanego o zakresie co najmniej projektu architektoniczno-budowlanego i przeznaczone do wykorzystania przez nabywc� inwestora, bez zmian lub ze zmianami, przy realizacji jego zamiar�w inwestycyjnych.

Gotowy projekt nabywany w handlu nie odnosi si� do konkretnej lokalizacji, posiada autora, kt�rego nie mo�na jednak uto�samia� z projektantem obiektu budowlanego, kt�rego prawa i obowi�zki okre�la ustawa "Prawo budowlane".

"Gotowy projekt" staje si� projektem architektoniczno-budowlanym dopiero w�wczas, gdy zostanie w��czony w tym charakterze przez projektanta w sk�ad projektu budowlanego, za��czonego do wniosku o pozwolenie na budow�.


DOMY LETNIE

Domy letnie

Dom Letni - nie ma określonych dla domów letnich specjalnych zasad budowania czy procedur prawnych. Stosuje się tu te same rygory co przy budowaniu innych obiektów. Dom letni to w pojęciu prawa taki sam dom jak dom całoroczny. Dlatego obowiązują zasady zapisane w Prawie budowlanym i przepisach wykonawczych, miejscowym prawie zagospodaro- wania przestrzennego i wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy.

DOMY MIESZKALNE

Domy mieszkalne
Budynek mieszkalny - rozumie się przez to budynek wielorodzinny, dom mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania, dom jednorodzinny oraz dom mieszkalny w zabudowie zagrodowej. Projekt budowlany takiego domu oprócz podstawowych danych technicznych, szczegółowych rysunków, zestawienia materiałów, powinien zawierać obliczenia współczynnika przenikania ciepła, z których musi wynikać, że k przegród budynku < 0.3 . Projekt instalacji grzewczej.